PRIVACYVERKLARING

L. Kruik Massage respecteert de privacy van de bezoekers van de website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met de klanten heb ik een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kan je terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Totdat je op de website het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert, plaats ik geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op jouw computer, mobiele telefoon of tablet. Met het voortzetten van het bezoek van https://www.leokruik-massage.nl accepteert je de volgende gebruikersvoorwaarden.

De huidige op de website beschikbare versie van de privacyverklaring is de enige versie die van toepassing is zolang je https://www.leokruik-massage.nl bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen
1. Website: https://www.leokruik-massage.nl
2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): L. Kruik Massage, gevestigd te Vinkenlaan 7, 2161 DZ Lisse, KvK-nummer: 58800999.

Artikel 2 – Toegang tot de website
De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. Jij zal deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

Artikel 3 – De content van de website
Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

Artikel 4 – Het beheer van de website
Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:
   • De toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website;
   • Alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette;
   • De website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren.

Artikel 5 – Verantwoordelijkheden
De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop je verbinding zoekt met de website is jouw eigen verantwoordelijkheid. Je dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om jouw apparatuur en jouw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. Je bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die je op internet raadpleegt.

De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen je worden gevoerd:
   • Vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet;
   • Vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy.
De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die je zelf oploopt, dan wel derden of jouw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. Je zult je onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.

Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van jouw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op jou te verhalen.

Artikel 6 – Het verzamelen van gegevens
Jouw gegevens worden verzameld door L.Kruik Massage. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, lokatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties.

Artikel 7 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens
Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via leokruikmassage@gmail.com.

Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop jij jouw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met je contact kan worden opgenomen. Binnen één maand na het ingediende verzoek, krijg je antwoord op jouw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met twee maanden worden verlengd.

Artikel 8 – Verwerking van persoonsgegevens
In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.

Artikel 9 – Commerciële aanbiedingen
Je kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: leokruikmassage@gmail.com.

Indien je tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.

Artikel 10 – Bewaartermijn gegevens
De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Artikel 11 – Cookies
1. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van jouw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op u in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken.
2. Ik gebruik de volgende soorten cookies op onze website:
   – Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie.
   – Geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt.
3. Meer specifiek gebruiken wij de volgende cookies:
   – Geen overige cookies
4. Wanneer je mijn website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op jouw apparatuur worden geïnstalleerd.
5. Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigen wij je uit om de volgende link te raadplegen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq

Artikel 12 – Beeldmateriaal en aangeboden producten
Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 13 – Toepasselijk recht
Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 14 – Contact
Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, graag contact opnemen met: Leo Kruik, leokruikmassage@gmail.com, 06-43894923.

Artikel 15 – Toeschrijving
Deze privacyverklaring is gemaakt met behulp van Rocket Lawyer.

Deze privacyverklaring is van toepassing sinds 19 december 2021 tot nader order.